Ορθή Επανάληψη προσωρινών αποτελεσμάτων επιλογής στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε ειδικότητες Εφοδιαστικής Αλυσίδας» ΟΠΣ 5035177

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε ειδικότητες Εφοδιαστικής Αλυσίδας» ΟΠΣ 5035177, στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας, ανακοινώνεται Ορθή Επανάληψη του προσωρινού πίνακα επιτυχόντων κατά φθίνουσα σειρά, επιλαχόντων και απορριφθέντων, λόγω λάθους κατά την έκδοση του προηγούμενου προσωρινού πίνακα.

Οι υποψήφιοι που απορρίφθηκαν βάση της ορθής Επανάληψης του Πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων, έχουν δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ημέρα αναρτήσεως του πίνακα.

Επισημαίνεται δε ότι οι ενστάσεις που υποβλήθηκαν με βάση τον αρχικό Προσωρινό Πίνακα επιλογής θα ληφθούν υπόψη και θα εξεταστούν μαζί με τις νέες ενστάσεις. Τα αποτελέσματα από την εξέταση όλων των ενστάσεων θα ενσωματωθούν στα Οριστικά αποτελέσματα.

Οι αντιρρήσεις αποστέλλονται με mail στο 110@ship-suppliers.gr και τίθενται αμελλητί ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων και Αντιρρήσεων που έχει οριστεί από τoν Πανελλήνιο Σύλλογο Εφοδιαστών Πλοίων & Εξαγωγέων (ΠΣΕΠΕ) με σχετική απόφαση. Η Επιτροπή Ενστάσεων και Αντιρρήσεων εξετάζει το εμπρόθεσμο και το βάσιμο των αντιρρήσεων και γνωμοδοτεί για την έκδοση απόφασης, την οποία κοινοποιεί μέσω της ιστοσελίδας του έργου ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Η Επιτροπή Ενστάσεων και Αντιρρήσεων, δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις από τον αιτούντα και γενικώς να ενεργήσει οτιδήποτε απαιτείται

προκειμένου να αξιολογήσει τους ισχυρισμούς του αιτούντα. Η Επιτροπή Ενστάσεων και Αντιρρήσεων πρέπει να αποφανθεί επί των αντιρρήσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία λήξης των ενστάσεων, άλλως τεκμαίρεται η σιωπηρή απόρριψη των αντιρρήσεων.